เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนจิระหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,683,000 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buriramcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 044611536 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง

ico12 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

บริการประชาชน