ธนาคารโลก และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มอบโล่องค์กรต้นแบบกลไกส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City Program : LCC) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness: PMR)  ให้แก่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ข้อมูลจาก : กองช่างสุขาภิบาล