images/stories/pic_webcontent/callcenter.jpgCall Center เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 0-4460-2345
Fax : 0-4461-1396
โอเปอร์เรเตอร์ กด 0

ส่วนผู้บริหาร 044-611456
 • 901 นายกเทศมนตรี
 • 902 รองนายก ฯ (ฝ่ายการโยธา)
 • 903 รองนายก ฯ (ฝ่ายการศึกษา)
 • 904 -
 • 905 เลขานุการนายก ฯ
 • 906 เลขาหน้าห้องนายก
 • 911 ปลัดเทศบาล
 • 912 รองปลัดเทศบาล
 • 900 ฝ่ายกิจการสภาเทศบาล
 
ห้อง/กอง
ห้อง/กอง
images/M_images/rating_star.png สำนักปลัดเทศบาล 044-611396 images/M_images/rating_star.png กองคลัง 044-612643
 • 111 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 • 101 ฝ่ายอำนวยการ
 • 102 ฝ่ายส่งเสริมการบริหาร
 • 103 ฝ่ายปกครอง
 • 104 งานทะเบียนราษฎร
 • 105 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 • 100 สารบรรณกลาง
  (รับ-ส่งหนังสือ ติดต่อ-สอบถาม)
 • 222 ผอ.กองคลัง
 • 201 ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • 202 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 • 203 ฝ่ายการเงินและบัญชี
 • 204 ฝ่ายพัฒนารายได้
 • 205 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
images/M_images/rating_star.png กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 044-611496 images/M_images/rating_star.png กองช่าง 044-611476
 • 333 ผอ.กองสาธารณสุข
 • 301 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 302 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • 303 ฝ่ายบริการสาธารณสุข (ศูนย์ 1)
 • 304 นวดแผนไทย
 • 444 ผอ.กองช่าง
 • 401 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 402 ธุรการ กองช่าง
 • 403 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • 404 ฝ่ายการโยธา
images/M_images/rating_star.png กองการศึกษา 044-614616 images/M_images/rating_star.png กองวิชาการและแผนงาน 044-612302
 • 555 ผอ.กองการศึกษา
 • 501 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 502 ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • 503 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาฯ
 • 504 หน่วยงานศึกษานิเทศก์
 • 666 ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
 • 601 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 602 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • 603 ฝ่ายนิติการ
 • 604 ห้องส่งเสียงตามสาย
images/M_images/rating_star.png กองสวัสดิการสังคม 044-613912 images/M_images/rating_star.png กองช่างสุขาภิบาล 044-612051
 • 777 ผอ.กองสวัสดิการสังคม
 • 701 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
 • 702 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 • 888 ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
 • 801 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 802 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำแล้ว
 • 803 ฝ่ายจัดการวัสดุใช้แล้ว
images/M_images/rating_star.png หน่วยงานตรวจสอบภายใน images/M_images/rating_star.png หน่วยงานในสังกัด
 • 120 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • 044-611516 โรงเรียนเทศบาล 1
 • 044-611536 โรงเรียนเทศบาล 2
 • 044-614957 โรงเรียนเทศบาล 3
 • 044-602398 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 044-611362 สถานธนานุบาล
 • 044-612534 งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

หมายเลข มีเรื่องร้องเรียนหรือ/ข้อเสนอแนะ แจ้งโดยตรงต่อผู้บริการ
หรือหัวหน้าหน่วยงาน