รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559
Play+Learn = Plearn

อ่านเพิ่มเติม...

กว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มนี้ เริ่มต้นอย่างยากลำบาก จนสำเร็จและอยู่ในมือของท่าน ใช้เวลานานร่วม 3 ปี โดยมีความมุ่งหวังว่า จะเป็นตำราเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ และเริ่มต้นการศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองบุรีรัมย์อย่างจริงจังได้ คำว่า "เมืองบุรีรัมย์" ในที่นี้ หมายถึงเขตตัวเมืองและส่วนที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1 ตามมติ กทจ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559