ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พ.ศ. 2559

จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนทราบ

ประกาศ  ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

ประกาศ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

ติดตามภาพกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด

บริการประชาชน