.:: สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044602345 โทรสาร 044611396 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ::.

ค้นหาในเว็บ :

สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

                   ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์     มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน   วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย   จำนวน  ๑๒๙  รายการ  ตามบัญชีรายการวัสดุแนบท้าย

                   ราคากลางตั้งไว้   ๒๕๖,๗๐๐.-บาท   (สองแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   เพื่อนำมาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่    ๑๙        เดือน     เมษายน             พ.ศ. ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ น.  ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์    และในวันที่    ๒๐      เดือน    เมษายน       . พ.ศ.  ๒๕๕๖   ถึงวันที่     ๓๐       เดือน    เมษษยน                พ.ศ. ๒๕๕๖   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.   ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.   ณ   กองการศึกษา   งานพัสดุ   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   

 

                   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   ๑         เดือน   พฤษภาคม       พ.ศ.  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์

                  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   ๒๐๐.-บาท    (สองร้อยบาทถ้วน)    ได้ที่งานพัสดุ กองการศึกษา    สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   ระหว่างวันที่    ๑๙      เดือน    เมษายน          พ.ศ. ๒๕๕๖    ถึงวันที่     ๓๐        เดือน     เมษายน         พ.ศ. ๒๕๕๖    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๔๔๖๑ ๔๖๑๖  ต่อ  ๕๐๑   ในวันและเวลาราชการ

                             ประกาศ    ณ    วันที่     ๑๙       เดือน   เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๖

Buriramcity.go.th

Best View Resolution 1024x768 pixel with Browser IE7 up