ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พ.ศ. 2559

จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนทราบ

ประกาศ  ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

ประกาศ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ติดตามภาพกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์