เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๕,๑๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายการ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ จำนวน ๑๖๓ รายการ จำนวน ๑ โครงการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.