สำนักปลัดเทศบาล (11 กระบวนงาน)

 การรับแจ้งการเกิด
 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดอายุไม่เกิน 7 ปี
 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดอายุ 7 ปีขึ้นไป
 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง
 การรับแจ้งการย้ายเข้า
 การรับแจ้งการย้ายออก
 การรับแจ้งการตาย
 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก (ขอมีบัตร กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์)
 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (ขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย)
 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ (ขอเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ)
 การขอเลขหมายประจำบ้าน

 กองคลัง (7 กระบวนงาน)

 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ 
 การชำระภาษีป้าย
 การจดทะเบียนพาณิชย์
 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 การให้เช่าอาคาพาณิชย์
 การให้เช่าล็อคตลาด

 กองช่าง (11 กระบวนงาน)

 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 การขอเลขที่บ้าน
 การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
 การขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 การขออนุญาตกองหินกองทราย 
 การขออนุญาตโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
 การขออนุญาตต่อใบอนุญาต
 การขออนุญาตติดตั้งก่อสร้างป้าย
 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
 การขอต่ออายุใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
 การขออนุญาตติดตั้งเครื่องเล่น

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (14 กระบวนงาน)

 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย
 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
 การขออนุญาตกระทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว ในที่สาธารณะ

 กองสวัสดิการสังคม (3 กระบวนงาน)

 รับยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 รับยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
 รับยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

 กองวิชาการและแผนงาน (1 กระบวนงาน)

 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามภารกิจศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 กองช่างสุขาภิบาล (1 กระบวนงาน)

 งานกำจัดขยะมูลฝอย

กองการศึกษา (4 กระบวนงาน)

 รับสมัครเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา
 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1
 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4